Stroompunten

Voor organisatoren evenementen.

Richtlijn Duurzame Evenementen:
In de Richtlijn Duurzame Evenementen van de gemeente Amsterdam is vastgelegd dat middels een stroomplan de energiebehoefte en verbruiksgegevens van het evenement in kaart gebracht moeten worden.

·       Voor evenementen in 2019 wordt verwacht dat voor minimaal 50% van de totale stroombehoefte een netaansluiting met groene stroom wordt gebruikt.

·       Indien geen netaansluiting voorhanden is, dan dient minimaal 50% van de gebruikte dieselolie t.b.v. stroomopwekking GTL of HVO-dieselolie te zijn.

·       Indien geen 100% netstroom gebruikt wordt, dient minimaal 10% van de totale stroombehoefte met batterij-opslag of een andere groene, externe stroomvoorziening verzorgd te worden.

Evenementenlocaties en stroomvoorziening:
Op een toenemend aantal evenementenlocaties zijn netaansluitingen met groene stroom beschikbaar. De gemeente Amsterdam heeft een programma ontwikkeld om de locaties die als evenemententerrein aangemerkt worden en nog niet voorzien zijn van netaansluitingen in de periode 2019 – 2020 te voorzien van dergelijke netaansluitpunten. Al deze netaansluitpunten zullen groene stroom leveren*.

Uitgangspunten bij aanleg netaansluitingen t.b.v. evenementen:
De stroombehoefte van een evenement kenmerkt zich door een bepaalde maximale behoefte (piek) en een totaal energiebehoefte (kWh). Naarmate een evenement groter is, heeft het meestal meer stroomverbruikers en neemt zowel de maximale behoefte als de totale energiebehoefte toe.

Bij het bepalen van de grootte van de (totale) netaansluitingen per locatie is op basis van de door de organisatoren van evenementen op die locatie verstrekte gegevens van voorgaande edities een inschatting gedaan van de totale energiebehoefte van de grootste evenementen. Op basis hiervan is de benodigde capaciteit van de netaansluiting bepaald. Vervolgens is op basis van de ontvangen informatie van alle evenementen bepaald op welke plaatsen welke aansluitingen moeten worden aangelegd om tot een zo optimaal mogelijke verdeling van de stroompunten op de locatie te komen.

De grote(re) evenementen zullen op een aantal punten een hogere maximale (piek) behoefte hebben dan dat er maximaal door die netaansluitpunten geleverd kan worden. Om nu te voorkomen dat die netaansluitpunten door de beveiliging tegen overbelasting (zekering automaten) afgeschakeld worden, dient er als eerste kritisch naar het energieverbruik gekeken worden (kan je besparen door minder of energiezuinige apparatuur in te zetten?) en er evt. een batterij ingezet worden.

Batterijen en andere duurzame stroombronnen t.b.v. evenementen:
Een batterij kan worden gebruikt om een (te kleine) netaansluiting gedurende een bepaalde periode “op te boosten” tot een grotere aansluiting. In de onderstaande afbeelding staat dit schematisch aangegeven. Als je de elektrische energie vergelijkt met water, dan is een batterij een voorraadvat. Met een dunne waterslang (kleinere netaansluiting) wordt het vat gevuld (batterij opgeladen). Gedurende een bepaalde periode kan er een dikke waterstraal (grote hoeveelheid stroom) uit het bassin (de batterij) gehaald worden. De watervoorraad in liters (overgebleven, beschikbare batterijcapaciteit in kWh) zal dalen omdat er meer uit het vat stroomt dan dat erin komt.

* Onder groene stroom wordt verstaan stroom verkregen uit hernieuwbare bronnen, zoals:

–        Zonne-energie;

–        Windenergie;

–        Energie opgewekt uit water;

–        Energie opgewekt uit biomassa, voor zover deze afkomstig is uit Nederland en voorzien van een FSC-keurmerk en/of NTA-8080 certificering.

Door het opstellen van een gedetailleerd stroomplan kunnen experts een goede inschatting maken van de inzet van batterijen en de benodigde capaciteit. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energiebronnen gaan in hoog tempo. De inzet daarvan behoort ook tot de mogelijkheden en is daarmee een onderdeel van het stroomplan.

Wat te doen?
Als u een vergunning voor je evenement wilt aanvragen, kunt u controleren of er op de locatie netaansluitingen beschikbaar zijn.

Vervolgens begint u met het in kaart brengen van de totale stroombehoefte van uw evenement. De stroombehoefte deelt u in z.g. powerzones in, waarbij u dient te kijken naar de grootte en locatie van de beschikbare netaansluitingen. Daar waar de stroombehoefte groter is/lijkt dan de beschikbare netaansluiting, dient u nader in te zoomen op het verder reduceren van de stroomvraag, de (on)gelijktijdigheid van de belasting en de inzet van batterijen of andere duurzame energiebronnen.

Mocht u niet over voldoende kennis te beschikken of onvoldoende ervaring hebben om dit zelf te doen, dan zijn er experts die stroomplannen voor uw evenement kunnen opstellen.

Het stroomplan wordt vastgelegd en vormt een onderdeel van de rapportage aan de gemeente Amsterdam.

Aanmelden voor evenementenstroom

9 + 2 =